Znasz dobrze to uczucie, gdy ju¿ nic nie cieszy Ciê,
gdy roœnie w Tobie gniew.
Znasz dobrze to uczucie, gdy czujesz, ¿e ¿ycie traci sens.

Zatrzymaj siê i pomyœl, ¿e nie jesteœ sam
i nie musisz siê ju¿ baæ.

Co z tego, ¿e czasami nie jest tak, jak tego chcesz,
¿e coœ Ci nie wychodzi?
Nie musisz ju¿ nikomu udowadniaæ
jak jesteœ idealny.

Zatrzymaj siê i pomyœl, ¿e nie jesteœ sam (nie!)
i nie musisz siê ju¿ baæ.

Pomaluj ten ca³y œwiat.
Niech oœwieci Ciê tysi¹c barw.
I nie bój siê, nie zabraknie Ci si³y, by
zepchn¹æ to ca³e z³o
na dno.

Ja wierzê, ¿e mo¿esz zwalczyæ strach.
Wiêc uwierz mi, ¿e mo¿esz pokonaæ z³o.

Zatrzymaj siê i pomyœl, ¿e nie jesteœ sam
i nie musisz siê ju¿ baæ.

Pomaluj ten ca³y œwiat.
Niech oœwieci Ciê tysi¹c barw.
I nie bój siê, nie zabraknie Ci si³y, by
zepchn¹æ to ca³e z³o
na dno. (x2)

Pomalujmy ten ca³y œwiat.
Niech oœwieci nas tysi¹c barw.
Nie zabraknie nam si³y, by
zepchn¹æ to ca³e z³o
na dno.

Pomalumy ten ca³y œwiat.
Zaczniemy ¿yæ.
Nie zabraknie nam si³y, by
zepchn¹æ to ca³e z³o
na dno.

Vídeo incorreto?