Dat du mien Leefste büst
Dat du wohl weeßt
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht
Segg wo du heeßt
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht
Segg wo du heeßt

Kumm du um Middernacht
Kumm du Klock een!
Vader slöppt, Moder slöppt
Ick slaap alleen
Vader slöppt, Moder slöppt
Ick slaap alleen

Klopp an de Kammerdör
Fat an de Klink
Vader meent, Moder meent
Dat deit de Wind
Vader meent, Moder meent
Dat deit de Wind

Wenn dann de Morgen graut
Kreiht dann de Hahn
Leevste min, Leefste min
Du mußt jetz gahn
Leevste min, Leefste min
Du mußt jetz gahn

Vídeo incorreto?