Levad, levad,
ani rotzeh levad
haben zonah amar
she'hu rotzeh levad
arazta et hachaim shelcha
bemizvadah g'dolah
chazarta el hahorim k'mo bahatchalah
kim'at, kim'at, ani margish kim'at
zeh regesh mezuyaf aval lemi echpat
arazta t'adma'ot shelcha
bememchatah g'dolah
halachta lamitah im vodkah veglulah
ulai, ulai, li zeh lo kedai
yesh li od chaim latet,
haguf hazeh od chai
lakachat ta'atzitzim shelcha,
harasta et hadirah,
halachta lishtot kafeh im chaverah
zeh tov, zeh tov,
ani mamash karov
motek al tafisk ata oseh li tov
zeh seret metumtam
im alimut kashah,
ata choshev shezeh yafeh
k'mo hachaim shelcha
kulam, achshav lasim
et yad yamin al hapanim
lehistakel amok ha'osher hu bifnim
lo lehachzik chazak karov el hacazeh
ata chayav k'tzat leshachrer et hadavar
she'ata hachi rotzeh
nigmar, nigmar,
zeh mamash nigmar
hadebek hityabesh vehachalom avar
arazta t'aka'asim shelcha
bemizvadah g'dolah
amarta ani sonet banim,
ani tz'richah ishah
timkor, timkor,
achshav hakol timkor
ani mezi'a beteruf aval ro'ed mikor
chazart ledirah aval ein klum bifnim
im hen kol kach me'atzbanot
az tenaseh banim
al tachzik et zeh bifnim.

Vídeo incorreto?