bié tīng jì mò mí mí zhī yīn bié wéi shàn shēn wú bìng shēn yín
gāi huàn le zhuāng xīn zhěng le xíng ài qíng zěn néng fá rén wèn jīn
hēi fà yóu wù zhī xiǎng ài zhī yǒu wù
làng màn mǎn wū shǒu pà jiāo yě jiān gù
shǔ zhī shǔ zhī zhǐ lǎo hǔ? qǐng bié lái dā shàn zhuāng kù
hēi fà de BEAUTIFUL GIRL rú cǐ dú yī wú èr
kù yǒu zì wǒ fēng gé dú yǒu de lì zhì běn sè
nǐ yǎn lǐ yǒu tiān shēng mí rén de hǔ pò sè
dāng nǐ jué dé rè quán shì jiè dōu yǒu diǎn kě
You can handle this! This!
You can handle this! This!

bié duì ài qíng shēng yí xīn bìng péi le wáng zǐ yòu zhé le bīng
huán līn zhù bāo WINDOW SHOPPING shèng nǚ gèng gāi jìn cháng xiě pīn
hēi fà yóu wù zuì ài hù xiǎo dòng wù
yù ài yǒu shù bù qiāng dāng dà zhàng fu
jiǎ bàn chǒng wù chī lǎo hǔ xìng fú shì náng zhōng zhī wù
hēi fà de BEAUTIFUL GIRL shì wēn róu hèn jiǎo sè
měi dào hún bù shǒu shè ràng nán rén sān cóng sì dé
nǐ de xīn yǒu tiān shēng yōu yǎ qí páo guǒ zhù
dāng nǐ liàn ài le quán shì jiè dōu;dū shī liàn le
You can handle this! This!
You can handle this! This!

hēi fà de BEAUTIFUL GIRL rú cǐ dú yī wú èr
kù yǒu zì wǒ fēng gé dú yǒu de lì zhì běn sè
nǐ yǎn lǐ yǒu tiān shēng mí rén de hǔ pò sè
dāng nǐ jué dé rè quán shì jiè dōu yǒu diǎn kě
OH~tā xǐ huān tīng nǐ zài tā ěr biān ā qì duì tā shuì YES SIR
OH~nǐ zhī dào ài yào yù qín gù zòng yǐ róu kè gāng de WINNER
BEAUTIFUL GIRL rú cǐ dú yī wú èr
kù yǒu zì wǒ fēng gé dú yǒu de lì zhì běn sè
nǐ yǎn lǐ yǒu tiān shēng mí rén de hǔ pò sè
dāng nǐ jué dé rè quán shì jiè dōu yǒu diǎn kě
hēi fà de BEAUTIFUL GIRL shì wēn róu hèn jiǎo sè
měi dào hún bù shǒu shè ràng nán rén sān cóng sì dé
nǐ de xīn yǒu tiān shēng yōu yǎ qí páo guǒ zhù
dāng nǐ liàn ài le quán shì jiè dōu shī liàn le
You can handle this! This!
You can handle this! This!
You can handle this! This!
You can handle this! This!

Vídeo incorreto?