Ni iin, ni iin-yo ma kuu tin
ni iin, ni iin-yo ma kuu tin
suni ni kantii nastéy yuyó
kuu-yo, kuu-yo nu ma kana nikantii
ntea tiin ntucha vi
ntea tiin tachi vi
ntea tiin ñu'un vi

Vídeo incorreto?