...I Rnb de Ewa Sonnet

Letra da musica ...I Rnb de Ewa Sonnet

...I Rnb
...I Rnb

tak, tak, RNB
graj, graj s³uchaæ nie przestanê
to jest RNB
muszê tañczyæ a¿ do rana
rytm jest w RNB
jest jak serca ko³ysanie
tak, tak, teraz ty
po nas nic nie zostanie

oddam cia³o, oddam nawet duszê
przecie¿ kogoœ kochaæ muszê
jestem sama na parkiecie i RNB
potem wszystko mo¿esz mi wybaczyæ
bo zdradzi³am ciê z rozpaczy
by³am sama na parkiecie i RNB

to s¹ moje sny
noc jest moj¹ przyjació³k¹
wolno p³yn¹ dni
znam ju¿ ca³¹ moj¹ przysz³oœæ
p³yta z RNB
teraz wszystko mi t³umaczy
odejdŸ nawet ty
mi³oœæ nic nie znaczy

oddam cia³o, oddam nawet duszê
przecie¿ kogoœ kochaæ muszê
jestem sama na parkiecie i RNB
potem wszystko mo¿esz mi wybaczyæ
bo zdradzi³am ciê z rozpaczy
by³am sama na parkiecie i RNB

vídeo incorreto?