My de Shalamar

Letra da musica My de Shalamar

Z zapomnianego drzewa nasza mi³oÅ"æ jest owocem
S³odk¹ tajemnic¹ jak miód
Nieporuszon¹ ska³¹
Ptakiem w locie
Milcz¹cym oceanem
Zniekszta³conego krêgu wyobraŸnia
Jak kleszcz wysysa ca³¹ prawdê
Nie poznajê tego co dobre, co z³e
Ogieñ na stosie pragnieñ

vídeo incorreto?