Teen Titans Theme (Japanese) de Teen Titans

Letra da musica Teen Titans Theme (Japanese) de Teen Titans

Teen Titans Theme (Japanese)
Teen Titans Theme (Japanese)

Domo kotsu uru mamoru yo, Teen Titans
Suki kidai naku randemo taberu yo, Teen Titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, Teen Titans, GO!


Okida koidei yopei oku dayou, Teen Titans
Mono yami haku daiketsu shichau yo, Teen Titans
Kasu rana suke ju kontoro
Mama na daichu kontoro
Megau dou wa hate shinai, Teen Titans, GO!
Teen Titans, GO!


Sami shii doke itsu demo
Boku rande iru yo
Ai doke iwa haku do yo
Boku randa istu mo...
Itsu made mo...


T-E-E-N T-I-T-A-N- S Teen Titans Lets go! x 4


Domo kotsu uru mamoru yo, Teen Titans
Suki kidai naku randemo taberu yo, Teen Titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, Teen Titans, GO!
Teen Titans, GO!

vídeo incorreto?